Algemene voorwaarden


Contact

Liv iT Events is onderdeel van
Viverio Business Solutions BV
Keyartstraat 28A
3960 Bree

BTW  BE0715.853.565

E-mail. info@livitevents.be
Tel. +32 495 450 452

Huisregels en verbodsbepalingen

 • Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.

 • Houd er als toeschouwer rekening mee dat een evenement kan worden gefilmd. Bij film- of tv-opnamen bestaat de kans dat je in beeld wordt gebracht.

 • Alle bezoekers worden verzocht op tijd naar het event te komen, geen bagage, (grote) handtassen of (rug)zakken mee te nemen en correct te reageren op eventuele verzoeken van de security.

 • Het is verboden om het event te betreden met flessen, blikjes, alcohol, geluidsopnametoestellen, film- en fotocamera’s, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Misbruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Betreding van de zaal impliceert instemming met mogelijke aftasting. Alleen smartphones uitgerust met een fotofunctie worden gedoogd. Er mag tijdens evenementen niet worden gefotografeerd of gefilmd, tenzij anders bepaald door de organisator.

 • Tijdens onze evenementen geldt een ABSOLUUT ROOKVERBOD. Overtredingen worden beboet met bedragen die oplopen van 160 tot 1600 euro.

 • Respecteer de eigendommen en de nachtrust van de omwonenden.

 • Lever een inspanning om geen zwerfvuil in en rond onze zalen achter te laten.

 • Elke bezoeker wordt verondersteld zich te houden aan de regels in het kader van een corona-proof bezoek zodat andere bezoekers, medewerkers en artiesten maximaal beschermd blijven. De bezoeker schikt zich naar elke richtlijn die in dit verband ter plaatse wordt gegeven door onze medewerkers, bij gebreke waaraan hij verzocht kan worden de zaal te verlaten.

Algemene verkoopsvoorwaarden tickets

 • Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag en voor de vertoning die op de voorzijde van het ticket vermeld staan.

 • Het ticket is niet geldig zonder barcode.

 • Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang ingescand kan worden.

 • In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.

 • Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie.

 • Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.

 • Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt.

 • Worden thuis geprinte e-tickets gebruikt, dan krijgt alleen de eerste aanbieder van elk origineel e-ticket toegang tot het evenement. De houder van gekopieerde e-tickets zal de toegang dus worden geweigerd.

 • Ongebruikte kaarten worden niet terugbetaald.

 • Tickets worden alleen terugbetaald of omgewisseld als het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

 Verkoopsvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Liv iT Events, wat deel uitmaakt van Viverio Business Solutions (VBS). VBS verkoopt tickets en biedt gerelateerde diensten die toegang verlenen tot evenementen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken,  stemt u in met de voorwaarden van het online verkoopsbeleid van Viverio Business Solutions, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonisch, schriftelijk of via email geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

Viverio Business Solutions behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Bestelling

- U bevestigt 18 jaar of ouder te zijn.
- Uw bestelling blijft gereserveerd op uw naam in de mate dat de op bevestiging vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Elke reservering van tickets en/of e-tickets wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. U kunt óf met kredietkaart of betaalkaart betalen óf via IBAN overschrijving (dit is niet altijd mogelijk bij concerten waarvan een heel snelle uitverkoop verwacht wordt, bij een nakende uitverkoop van een evenement of van een prijscategorie binnen een evenement).

In geval van betaling met kredietkaart wordt het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht  
- Viverio Business Solutions heeft het recht om de bestelling, zelfs ingeval van laattijdige betaling, toch door een reservering te laten volgen indien de voorraad beschikbare tickets van een prijscategorie dit toelaat.
- Na ontvangst van uw bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging. Kiest u voor betaling via IBAN overschrijving, dan vindt u bij deze bevestiging ook een betaaluitnodiging. In deze bevestigingsmail zit een samenvatting van de bestelling opgenomen op een duurzame gegevensdrager. Deze e-mail bevat tevens een link naar de algemene verkoopsvoorwaarden.
- Na betaling van je tickets ontvang je uw factuur . Je ontvangt je factuur via e-mail.

- De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer aan een derde moet worden gefactureerd, opgesteld en toegezonden.
- Viverio Business Solutions behoudt zich het recht voor een reservatie niet te honoreren indien met het gebruikte betaalmiddel in het verleden frauduleuze transacties werden uitgevoerd of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude.  In deze gevallen zal VBS de kosten voor het onderzoek naar het frauduleus karakter van de reservatie alsook de werkelijk geleden schade kunnen verhalen op de besteller.

Betaling en toezending

- Na registratie van uw betaling ontvangt u hiervan een bevestiging per email.
- Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw tickets toegezonden.
- VBS behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, maar uiterlijk 5 dagen voor het evenement. Als er geen tijd meer is om tickets per post te versturen, zullen deze beschikbaar zijn aan de kassa.
- De klant is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van VBS door Spamfilters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot VBS noch tot de kredietkaartmaatschappij met het oog op het bekomen van terugbetaling.

Bewaring en verlies

- Na aflevering door Viverio Business Solutions is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets.
- In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien.

Gebruik

- Onze producten (tickets, rekeningen) blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.
- Behoudens schriftelijke toestemming, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement of de artiest strikt verboden.
- Behoudens schriftelijke toestemming is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele redenen verboden.
- Tickets blijven steeds op naam van de oorspronkelijke besteller. De naam van de ticketkoper kan dus niet worden aangepast naar die van een eventuele derde, ook niet in geval van (occasionele) doorverkoop.
- Vermeldingen op de tickets mogen niet gewijzigd worden. Houders van tickets waarop wijzigingen zijn aangebracht, kan de toegang worden ontzegd.
- Enkel de eerste aanbieder van het originele e-ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een copie en geen toegang geven tot zaal of evenement.
- De ticketkoper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. Viverio Business Solutions behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd.  Noch de oorspronkelijke koper noch een  daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding. Viverio Business Solutions behoudt zich tevens het recht voor de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten waarvan vermoed wordt dat zij aankopen met het loutere oog op doorverkoop.

Wijzigingen of afgelasting

  In het kader van de coronapandemie kan de overheid bijkomende maatregelen opleggen, zoals het gebruik van het Covid Safe Ticket, om de toegang tot het evenement te verzekeren. Weigering om hieraan te voldoen, vormt op geen enkele manier een reden voor de terugbetaling van je ticket.
- Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
- Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van de bij VBS geregistreerde besteller, of de bij VBS geregistreerde derde aan wie de tickets via het VBS platform digitaal zijn overgedragen. Daartoe dienen de instructies door VBS per email verstrekt met het oog op de aanvraag tot terugbetaling, te worden gevolgd. Aanvragen tot terugbetaling ingediend na het verstrijken van de daartoe verleende termijn, die minstens 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.
- Afgelastingen en/of wijzigingen in het voorprogramma (support acts) geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Annuleringsvoorwaarden

Er is geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht.
VARIA

Het is verboden om drank, voedsel, drugs, plastic flessen, blikken, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een evenement. Dergelijke voorwerpen zullen moeten worden afgegeven. Bij weigering hiervan zal de toegang tot de zaal worden ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

Klachten kunnen worden gemeld op  info@livitevents.be.
 Viverio Business Solutions BV werkt conform de Gedragscode en Geschillenafhandelings procedure van BeCommerce die u op deze website kan vinden: www.becommerce.be

Viverio Business Solutions BV wijst op het bestaan van het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform  ec.europa.eu/odr/. Dit platform beoogt een volledig online beslechting van geschillen, na indiening van een electronisch klachtenformulier.
Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken te Tongeren.