Privacy Verklaring


Huidige Verwerkersovereenkomst, dewelke integraal deel uitmaakt van onze algemene voorwaarden, regelt de voorwaarden waaronder wij, Viverio Business Solutions BV, met zetel te 3960 Bree, Keyartstraat 28A en met ondernemingsnummer 0715.853.565 (hierna: “VBS” of “wij”), persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan u (hierna “u” of de “Klant”).

Dit teneinde tegemoet te komen aan onze verplichtingen als Verwerker onder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( hierna “AVG”).


Artikel 1. Definities, Interpretatie en Termijnen

Voor de toepassing van de Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

AVG  betekent de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Betrokkene(n)”  betekent de natuurlijke personen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

EER” betekent de Europees Economische Ruimte;

Elektronische Communicatie Wet” betekent de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie;

“Hoofdovereenkomst”   betekent elke overeenkomst waarbij wij in het kader van onze Dienstverlening, als Verwerker, zullen overgaan tot het verwerken van Persoonsgegevens ten behoeve van u.

“Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”   betekent een inbreuk op beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

“Ontvanger”   betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie / waaraan Persoonsgegevens worden verstrekt.

“Verwerkersovereenkomst  betekent huidige verwerkersovereenkomst, inclusief alle (eventuele) bijlagen en wijzigingen;

Persoonsgegevens  betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

“Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming”   betekent artikel 8 EVRM, artikel 22 van de Belgische Grondwet, Artikel 314bis van het Belgisch Strafwetboek, de Wet betreffende de elektronische communicatie, de AVG, de Wet betreffende bescherming van bedrijfsgeheimen evenals elke andere toepasselijke regelgeving strekkende tot bescherming van de privacy en Persoonsgegevens van natuurlijke personen. Deze definitie omvat tevens alle huidige en toekomstige regelgeving dewelke voormelde regelgeving zou uitvoeren, aanvullen, concretiseren of vervangen;

“Subverwerker”   betekent  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat door een Verwerker wordt aangesteld om ten behoeve van de Verwerwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken;

“Verbonden Onderneming”   betekent een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

“Verwerker”   betekent  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

“Verwerkingsverantwoordelijke”   betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;


Artikel 2. Voorwerp en hiërarchie van de Verwerkersovereenkomst

De Verwerkersovereenkomst is van toepassing is op alle verwerkingen van Persoonsgegevens door VBS in het kader van de Hoofdovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van elke Hoofdovereenkomst.

In het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst zal u beschouwd worden als Verwerkingsverantwoordelijke en zal VBS beschouwd worden als Verwerker.

De Verwerkersovereenkomst is ondergeschikt is aan de bepalingen van de Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming en in geval van enig(e) tegenstrijdigheid, interpretatieprobleem of lacune zullen de bepalingen van de Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming steeds voorrang krijgen, zullen zij gebruikt worden om de Verwerkersovereenkomst te interpreteren of zullen zij  gebruikt worden om een lacune aan te vullen.

De bepalingen van de Verwerkersovereenkomst zullen voorrang krijgen op de bepalingen van een overeenkomst die VBS sluit met een Subverwerker.

De Verwerkersovereenkomst heeft als doel heeft om de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van een de Hoofdovereenkomst te beschermen op een wijze dewelke vereist wordt door Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming.

VBS verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van u. VBS mag de Persoonsgegevens niet ten behoeve van derden, ten eigen behoefte en/of voor andere doeleinden verwerken. Voor meer informatie inzake:

De verwerkte persoonsgegevens en de aard ervan;

§      De categorieën van Betrokkenen en Ontvangers;

§        De gerechtvaardigde doeleinden van de verwerking;

§        De bewaartermijnen van de Persoonsgegevens;

§     
   De locatie van de gegevensverwerking;

wordt er verwezen naar de Bijlage bij de Verwerkersovereenkomst dewelke u onderaan kan terugvinden.

VBS zal de gegevensverwerking niet op een andere locatie, in het bijzonder op een locatie buiten de EER, verrichten zonder voldoende extra waarborgen, zoals vereist door de AVG, te voorzien.

 

In het algemeen verbindt VBS zich ertoe de Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken in overeenstemming met de Hoofdovereenkomst en de Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming.  VBS zal daarbij handelen volgens de achterliggende principes van voormelde regelgevingen.

VBS verbindt zich ertoe enkel de Persoonsgegevens te verwerken dewelke strikt noodzakelijk zijn in het kader van de Hoofdovereenkomst, zelfs indien hem overtollige Persoonsgegevens werden bezorgd. In het laatste geval zal zij onmiddellijk, nadat zij daarvan kennis kreeg, overgaan tot het vernietigen van de overtollige Persoonsgegevens.

 

Artikel 3. Verplichtingen van  VBS

VBS verbindt zich ertoe om alle redelijke maatregelen te treffen teneinde de toegang tot de Persoonsgegevens strikt te beperken tot deze werknemers of aangestelden en / of onderaannemers die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Hoofdovereenkomst, dan wel teneinde tegemoet te komen aan toepasselijke regelgeving.

VBS zal er zorg voor dragen dat de personen, vermeld onder artikel 3.1., die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens gehouden zijn tot afdwingbare en sanctioneerbare verbintenissen inzake vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens.

VBS zal er zorg voor dragen dat de toegang tot de Persoonsgegevens via technische en organisatorische maatregelen, dewelke op regelmatig basis geactualiseerd worden, strikt beperkt is tot de personen bedoeld in artikel 3.1.

VBS verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige communicatie, reproductie, kennisname of verspreiding, onder meer en minstens via de in artikel 4 vermelde beveiligingsmaatregelen.

VBS verbindt zich ertoe de Verwerkersovereenkomst en de Regelgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming stipt na te leven en zijn personeelsleden, aangestelden en/of onderaannemers op de hoogte te brengen van de principes ervan, en deze eveneens te doen naleven door hen.

 

Artikel 4. Beveiliging

VBS zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren die, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen.


Artikel 5. Subverwerkers

VBS heeft steeds de mogelijkheid om Subverwerkers aan te stellen op voorwaarde dat VBS dezelfde verantwoordelijkheden en plichten oplegt die aan VBS zijn opgelegd in deze Verwerkersovereenkomst .


Artikel 6. Audit – Bijkomende maatregelen - Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

U heeft, op eigen kosten, het recht om de beveiligingsmaatregelen die VBS heeft getroffen om Persoonsgegevens te beveiligen, op eerste verzoek te (laten) controleren of te laten auditen. Dit met respect voor de onderneming van VBS en na het ondertekening van passende waarborgen inzake vertrouwelijkheid.

Bij ontdekking, en uiterlijk binnen de termijn van 48 uur na kennisname, zal u onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van enige Inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal VBS onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om een verdere of een herhaling van de inbreuk te verhinderen.

VBS zal u actief helpen om deze in staat te stellen haar verplichtingen ten aanzien van de bevoegde overheidsinstanties na te leven in geval van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

Indien een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden en deze Inbreuk is (mede)veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van VBS zal VBS zelf technische en organisatorische maatregelen nemen om zulke inbreuk naar de toekomst toe te vermijden.

 

Artikel 7. Rechten van de Betrokkenen

VBS zal rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, waar nodig, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de rechten van de betrokkene onder de AVG.

In het bijzonder zal VBS het mogelijk maken dat verzoeken van Betrokkenen onder de AVG tijdig en afdoende beantwoord kunnen worden. Indien de verzoeken van de Betrokken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, kan de VBS , in samenspraak, met u, een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaat. Partijen kunnen in laatst genoemd geval tevens beslissen om geen gevolg te verlenen aan het verzoek.

VBSzal verzoeken van Betrokkenen niet zelf beantwoorden . VBS zal deze verzoeken overmaken aan u en samenwerken met u in overeenstemming met artikel 7.2.

 

Artikel 8. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

VBS zal rekening houdend met de aard van de verwerking en de haar ter beschikking staande informatie u redelijke bijstand verlenen bij het opstellen van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (incl. voorafgaande raadpleging).

VBS zal in het kader van de bijstandsplicht onder artikel 8 van de Overeenkomst recht hebben op een billijke vergoeding.

 

Artikel 9. Duur en verplichtingen bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de startdatum van een Hoofdovereenkomst . Deze Verwerkersovereenkomst wordt gesloten voor dezelfde duurtijd als een Hoofdovereenkomst en zal bij beëindiging van een Hoofdovereenkomst eveneens beëindigd worden voor wat betreft deze Hoofdovereenkomst.

Indien deze Verwerkersovereenkomst eindigt zal VBS , indien zulks niet eerder gebeurde ingevolge een specifieke verplichting daartoe, alle Persoonsgegevens verwerkt in het kader van deze een Hoofdovereenkomst en alle kopieën daarvan onmiddellijk verstrekken aan u, of zal VBS naar keuze van u, alle Persoonsgegevens vernietigen en een bewijs van vernietiging aan u bezorgen. Zulks geldt niet voor deze gegevens dewelke dienen bewaard te worden ingevolge toepasselijke Europese of lidstatelijke regelgeving.

Verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na het einde van de Verwerkersovereenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen over de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, vrijwaring voor schending van toepasselijke regelgeving of overeenkomst, consequenties van het eindigen van deze Verwerkersovereenkomst en toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

VBS is jegens u slechts aansprakelijk voor de directe schade die door haar verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gericht verplichtingen van de AVG of voor enige inbreuk op haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. De aansprakelijkheid van VBS onder deze Verwerkersovereenkomst zal door  u op afdoende wijze moeten worden bewezen, is geenszins forfaitair en kan geen betrekking hebben op indirecte schade.

Indien VBS van mening is dat een bepaalde verwerking van Persoonsgegevens niet in overeenstemming is met toepasselijke regelgeving, zal zij u daarvan onmiddellijk in kennis stellen.

De eventuele aansprakelijkheid van VBS onder deze Verwerkersovereenkomst is steeds beperkt tot de vergoedingen effectief betaald door u aan VBS in het kader van de Hoofdovereenkomst.

 

Artikel 11. Overige bepalingen

Op deze Verwerkersovereenkomst is het recht van toepassing dat van toepassing is op de Hoofdovereenkomst.

Alle geschillen die uit deze Verwerkersovereenkomst mochten voortvloeien, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd voor geschillen onder de Hoofdovereenkomst.

Deze Verwerkersovereenkomst is deelbaar en indien één of meer van de bepalingen die niet de essentie zelf van de Verwerkersovereenkomst aanbelangen, ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Indien enig gedeelte van de Verwerkersovereenkomst als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van de Verwerkersovereenkomst als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een wettig, geldig en afdwingbaar beding waarbij het doel en de strekking van het oorspronkelijke beding in acht worden genomen.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Verwerkersovereenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. .

Cookiebeleid


Liv iT Events maakt gebruik van cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Sommige cookies zijn essentieel om onze website correct te laten functioneren, andere maken het mogelijk om het gebruik van de website anoniem te meten en te analyseren. We maken daarnaast ook gebruik van cookies die minder noodzakelijk zijn, maar je wel het voordeel van gepersonaliseerde communicatie bieden. Je hebt de mogelijkheid om de personalisatie en tracking cookies voor derde partijen op deze pagina zelf te beheren. Noodzakelijke en functionele cookies kan je hier niet beheren. We verwijzen in dat verband naar de help-functie van je internetbrowser om cookie voorkeuren aan te passen.

 

1. Wat je moet weten over cookies?

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een webserver wordt verzonden naar je browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de cookie heeft doorgestuurd. Een cookie doet dienst als identificatiekaart: wachtwoorden, aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd.

Het bevat een unieke code om je browser te herkennen gedurende je bezoek - en ook bij latere bezoeken - aan een website of online toepassing.

2. Hoe maakt Liv iT Events gebruik van cookies?

We maken een onderscheid tussen verschillende types cookies om je gebruikerservaring op de website te verbeteren. Iedere keer je de website bezoekt worden ofwel cookies op je computer geplaatst of worden bestaande cookies geüpdatet. Het resultaat is dat we in staat zijn om je beter te helpen op onze website.

2.1 Noodzakelijke en functionele cookies

Noodzakelijke cookies stellen ons onder meer in staat om tijdens het bestellen van tickets elke volgende stap van het bestelproces te onthouden. Ze maken het ook mogelijk dat je content kan delen op social media. Functionele cookies maken tevens gebruik van anonieme data om het gebruik van de website te meten en te analyseren.

Je kan functionele cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen. Je kan ze afwijzen of een waarschuwing ontvangen alvorens een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of d help-functie van je internetbrowser voor meer details.

Let wel, indien je functionele cookies verwijderd of niet toelaat, zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

2.2 Personalisatie cookies

Liv iT Events wil de gebruikers van zijn website de best mogelijke online ervaring bezorgen. Om dit te realiseren, worden data in verband met het gebruik van de website verzameld en geanalyseerd. Op die manier kan de inhoud en de structuur van de website worden bijgestuurd, kan het aanbod afgestemd worden op jouw profiel en gebruik. Deze data wordt verzameld met behulp van een tracking cookie.

Je kan deze tracking cookies geplaatst door Liv iT Events uitschakelen.

2.3 Tracking cookies derde partijen

Derde partijen, zoals promotoren, organisatoren, adverteerders enzovoort, hebben de mogelijkheid om tracking cookies te plaatsen. Zij doen dit om je advertenties op maat te kunnen tonen, maar ook om je surfgedrag te gebruiken in hun communicatie zodra je onze website(s) verlaat.

De meest gebruikte cookies door derde partijen zijn onder andere Facebook pixel, Ve Interactive, Trade Tracker, Google Analytics enzovoort.

Je kan deze tracking cookies van derden uitschakelen.

3. Duurtijd van cookies

Alle cookies hebben een zekere duurtijd. De meeste noodzakelijke en functionele cookies worden onmiddellijk verwijderd als je je browser afsluit. In andere gevallen blijven cookies v oor een langere tijd actief, zoals bijvoorbeeld voor de personalisatie cookie waar Liv iT Events gebruik van maakt.

Je kan deze cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen alvorens een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of help-functie van je internetbrowser voor meer details